Obchodní podmínky a reklamační řád

Podmínkou nákupu v internetovém obchodě STELMA spol. s r.o. je akceptace těchto Obchodních podmínek a reklamačního řádu Internetového obchodu STELMA spol. s r.o. („Internetový obchod“), jež jsou nedílnou součástí nabídky Prodávajícího k uzavření Kupní smlouvy. Kupující odesláním objednávky prostřednictvím Internetového obchodu stvrzuje, že se s Obchodními podmínkami a reklamačním řádem seznámil, že s nimi souhlasí a výslovně je přijímá.

 

1.  Úvodní ustanovení

1.1     Provozovatelem Internetového obchodu je Prodávající - obchodní společnost STELMA spol. s r.o. se sídlem Pardubice, Křičkova 417, PSČ 53009, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 13914, identifikační číslo 25297945, DIČ: CZ25297945, bankovní spojení: Česká spořitelna, č. ú.: 2414231369/0800, kontaktní místo/korespondenční adresa: Křičkova 417, 53009 Pardubice, tel.: 724652040 (hovorné je účtováno dle ceníku příslušného operátora), e-mail: elena.zrebena@seznam.cz, zabývající se zejména dotační činností a realizací výukových kurzů.

1.2     Provozovatel Internetového obchodu prohlašuje, že všechny informace uvedené na tomto serveru jsou pravdivé a jsou v souladu se všemi obecně závaznými předpisy platnými a účinnými na území České republiky.

1.3     Tyto obchodní podmínky platí pro objednávání Kurzů prostřednictvím Internetového obchodu. Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti Prodávajícího a Kupujícího a v aktuálním znění jsou nedílnou součástí Kupní smlouvy.

1.4     Komunikace s Kupujícím probíhá elektronicky e-mailem, poštou nebo telefonicky.  

1.5     Údaj o existenci, způsobu a podmínkách mimosoudního vyřizování stížností spotřebitelů včetně údaje, zda se lze obrátit se stížností na orgán dohledu nebo státního dozoru:

1.5.1 mimosoudní řešení sporů zejm. prostřednictvím (i) mediace či (ii) arbitráže (rozhodčího řízení); řešení sporů uvedeným způsobem je založeno na dobrovolné účasti obou stran, objektivitě a nestrannosti řízení;

1.5.2 dozorovým a kontrolním orgánem státní správy je Česká obchodní inspekce. Česká obchodní inspekce kontroluje a dozoruje právnické a fyzické osoby prodávající nebo dodávající výrobky a zboží na vnitřní trh, poskytující služby nebo vyvíjející jinou podobnou činnost na vnitřním trhu, poskytující spotřebitelský úvěr nebo provozující tržiště (tržnice), pokud podle zvláštních právních předpisů nevykonává tento dozor jiný správní úřad (bližší informace jsou uvedeny v zákoně č. 64/1986 Sb., o České obchodní inspekci, v platném znění).

1.6     Informace o jednotlivých technických krocích vedoucích k uzavření smlouvy: informace o jednotlivých technických krocích vedoucích k uzavření smlouvy jsou pro Kupujícího podrobně popsány prostřednictvím portálu Internetového obchodu přímo v průběhu objednávání služeb.

1.7     Údaj o možnostech zjištění a opravování chyb vzniklých při zadávání dat před podáním objednávky: Před dokončením objednávky má Kupující vždy možnost vrátit se o krok zpět a opravit chybu vzniklou při realizaci objednávky, zejm. upravit množství objednávaných služeb či přidat další službu. Celá objednávka bude následně automaticky aktualizována.

 

2.    Definice pojmů 

2.1     Obchodní podmínky  – jsou tyto Obchodní podmínky a reklamační řád pro internetový obchod (e-shop) STELMA spol. s.r.o. 

2.2     „Internetový obchod  – je server na adrese www.stelma.cz, prostřednictvím něhož je zajišťován nákup a prodej Služeb Prodávajícího. 

2.3     „Služba  – vzdělávací kurz, který je nabízen ke koupi v Internetovém obchodu, zejména jazykové kurzy, rekvalifikační kurzy, kurzy pro pedagogické pracovníky a kurzy pro veřejnost. Každá Služba je v nabídce Internetového obchodu označena názvem a objednacím číslem. U každéSlužby je uvedená rovněž jeho specifikace, lektor, hodinová dotace, způsob ukončení, vstupní požadavky, obsah výuky a místo výuky a počet osob, při kterém je kurz otevřen. Informace o dostupnosti Služeb „skladem“ je pouze orientační, neboť stav dostupnýchSlužeb je průběžně aktualizován v návaznosti na realizované prodeje a informace o dostupnosti, resp. nedostupnosti Služeb skladem se tak mohou v Internetovém obchodě objevit s určitou časovou prodlevou. V případě skladové nedostupnosti Služeb, ohledně něhož byla uzavřena Kupní smlouva, Prodávající bez zbytečného odkladu, nejpozději do 5 pracovních dnů od uzavření Kupní smlouvy, objednávku odmítne. 

S výjimkou (i) odmítnutí objednávky Prodávajícím nebo (ii) vyprodání zásob dodá Prodávající Kupujícímu službu v náhradním termínu.

2.4     „Prodávající – STELMA  spol. s r.o.

2.5     „Kupující – fyzická nebo právnická osoba, která prostřednictvím Internetového obchodu uzavře Kupní smlouvu s Prodávajícím, jejímž předmětem je dodávka Zboží. Kupující může být Spotřebitel nebo Podnikatel. 

2.6     Podnikatel  – Kupující, který při uzavírání a plnění Kupní smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. 

2.7     Spotřebitel  – Kupující, který při uzavírání a plnění Kupní smlouvy nejedná v rámci své podnikatelské činnosti nebo samostatného výkonu svého povolání. 

2.8     Kupní smlouva  – Smlouva uzavřená mezi Prodávajícím a Kupujícím prostřednictvím Internetového obchodu, jejímž předmětem je realizaceSlužeb za Kupní cenu. Na základě  Kupní smlouvy se Prodávající zavazuje zajistit Kupujícímu Předmět prodeje. Kupující se zavazuje Předmět prodeje převzít a zaplatit za něj Prodávajícímu Kupní cenu. V případě, že je Kupní smlouva uzavřena mezi Prodávajícím a Spotřebitelem, řídí se tato smlouva i právní vztahy s ní související příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“), a to zejména ustanovením § 2079 a násl. a § 1810 a násl. V případě, že je Kupní smlouva uzavřena mezi Prodávajícím a Podnikatelem, řídí se tato smlouva i právní vztahy s ní související příslušnými ustanoveními občanského zákoníku, a to zejména ustanovením § 2079 a násl. Smlouva je uzavřena v českém jazyce.

2.9     „Předmět prodeje – Zboží vybrané Kupujícím z nabídky Internetového obchodu, které Kupující kupuje na základě Kupní smlouvy. 

2.10    Kupní cena  – peněžní částka, která je úplatou za prodej Služby a která je uvedena v nabídce Internetového obchodu u Zboží, a to včetně DPH, v okamžiku uzavření Kupní smlouvy. 

2.11    Místo plnění – místo, které je uvedeno je místo realizace kurzu.  

2.13    Informace o jazycích, ve kterých lze smlouvu uzavřít: Smlouvu lze uzavřít v českém jazyce.

 

3.     Objednávka a uzavření Kupní smlouvy

3.1    Objednávka je přijetím nabídky na uzavření Kupní smlouvy. Kupující je Prodávajícím o přijetí objednávky automaticky informován elektronickou poštou. Veškeré přijaté objednávky jsou považovány za přijetí nabídky i v případě, že Kupující neuvede svoji e-mailovou adresu nebo ji zadá ve špatném formátu. Prodávající je v závislosti na charakteru obchodu oprávněn žádat Kupujícího o potvrzení objednávky vhodným způsobem, např. telefonicky, e-mailem či písemně.

3.2    Kupní smlouva je, s výjimkou dále uvedenou, uzavřena řádným učiněním závazné objednávky ve formě interaktivního vyplnění závazné objednávky, obsahující zejména identifikační údaje Kupujícího, druh Služby, Termín plnění, Místo plnění, kupní cenu Služby a souhlas s Obchodními podmínkami a odesláním vyplněné objednávky prostřednictvím webových stránek www.stelma.cz.

3.3    Nestanoví-li zákon jinak, platí, že vyjde-li po uzavření Kupní smlouvy najevo, že dodání Předmětu prodeje není možné, neboť Předmět prodeje neexistuje a není možné jej opatřit, nebo dodání Předmětu prodeje sice je možné, ale jen za vyšší cenu, s vyššími náklady nebo s jinými obtížemi, zejména v případech, kdy Předmět prodeje není skladem, takže poskytnutí plnění je pro Prodávajícího nevýhodné, neboť náklady na jeho poskytnutí neodpovídají hodnotě protiplnění, které má Prodávající obdržet, nebo plnění není možné poskytnout ve lhůtě stanovené v Kupní smlouvě, je Prodávající oprávněn odstoupit od Kupní smlouvy. 

 

4.    Dodací podmínky

4.1     Nestanoví-li zákon jinak, Prodávající splní svou povinnost dodat Předmět prodeje Kupujícímu v den zahájení realizace kurzu dle dojednaného termínu.

4.2     Prodávající dodá Předmět prodeje Kupujícímu v dojednaném termínu realizace kurzu.

 

 5.    Sjednané služby a jejich změny, rušení kurzu

 

5.1 Pro rozsah sjednaných Služeb je závazný popiskurzu u každého jednotlivého produktu v katalogu. Rozšíření služeb nad rámec katalogové nabídky musí být písemně uvedeno v dodatku objednávky, potvrzeno firmou STELMA spol. s r.o. a uhrazeno před jejich poskytnutím. K zahájení kurzu dochází v první den realizace výuky dle dojednaného termínu. K ukončení kurzu dochází v poslední den realizace kurzu dle dohodnutého termínu. Tímto dnem může být den konání závěrečné zkoušky.

5.2 Kupující má právo na odstoupení od smlouvy a vrácení zaplacené ceny nebo zálohy:

- při zrušení kurzu Prodávajícím

- při změně termínu konání kurzu o více než 48 hodin

- při závažné změně obsahu kurzu (jiná hodinová dotace, jiný obsah kurzu).

Za závažnou změnu se nepovažuje změna lektora, změna výukových materiálů, vyšší hodinová dotace.

5.3 Pokud je STELMA spol. s r.o. nucena z objektivních důvodů před zahájením kurzu změnit podmínky smlouvy, může Kupujícímu navrhnout změnu smlouvy o realizaci kurzu (např. hodinová dotace, odlišné složení modulů, termín, cena) a oznámit ji Kupujícímu bez zbytečného odkladu. Pokud navrhovaná změna smlouvy o realizaci kurzu vede i ke změně ceny kurzu, musí být v návrhu nová cena uvedena. Kupující má právo se změnami souhlasit či v opačném případě od smlouvy odstoupit. Pokud Kupující ve lhůtě stanové STELMA spol. s r.o. od smlouvy neodstoupí, má se za to, že s její změnou souhlasí a je povinen uhradit v dané lhůtě rozdíl v ceně. Lhůta pro odstoupení od smlouvy a lhůta splatnosti cenového rozdílu je stanovena na 5 dnů od doručení návrhu změn. Pokud zákazník tento závazek poruší, má STELMA spol. s r.o. právo odstoupit od smlouvy a účtovat zákazníkovi stornopoplatky dle článku 6 těchto všeobecných podmínek.

5.4. STELMA spol. s r.o. si vyhrazuje právo zrušit kurz, jestliže nebylo dosaženo minimálního počtu platících účastníků. Minimálním počtem účastníků se rozumí alespoň 70% obsazenost celkové kapacity kurzu. O zrušení zájezdu je STELMA spol. s r.o. povinna zákazníka písemně informovat nejpozději 10 dnů před konáním kurzu. Při zrušení kurzu má zákazník právo požadovat, aby mu STELMA spol. s r.o. na základě nové kupní smlouvy poskytla jiný kurz nejméně v kvalitě odpovídající původní kupní smlouvě, může-li STELMA spol. s r.o. takový kurz nabídnout. Při uzavření nové kupní smlouvy se platby uskutečněné na základě původní kupní smlouvy považují za platby podle nové kupní smlouvy. Je-li cena nového kurzu nižší než již uskutečněné platby, je STELMA spol. s r.o. povinna tento rozdíl bez zbytečného odkladu vrátit Kupujícímu.

5.5.STELMA spol. s r.o. je oprávněna provádět operativně změny učebního plánu v kurzu, pokud z vážných důvodů není možné původně dohodnutý učební plán dodržet. V takovém případě je STELMA spol. s r.o. povinna:

- zabezpečit plnou realizaci veškerých definovaných odborných kompetencí v plném hodinovém rozsahu

- zabezpečit výuku jiným lektorem

- poskytnout zákazníkovi slevu z ceny služeb, které byly zahrnuty do ceny kurzu a nebyly poskytnuty v plném rozsahu (zkouška).

5.6. STELMA spol. s r.o. může odstoupit s okamžitou platností od smlouvy v těchto případech:

5.7. Neprodleně, když Kupující vážně narušuje průběh kurzu. STELMA spol. s r.o. má v tomto případě nárok na plnou úhradu ceny kurzu.

5.8. Jestliže uskutečnění kurzu je pro STELMA spol. s r.o. ekonomicky neúnosné, protože náklady vynaložené na uskutečnění kurzu výrazně překračují náklady plánované. V takovém případě je však STELMA spol. s r.o. oprávněna od smlouvy odstoupit a kurz zrušit nejpozději do 10. dne před termínem zahájení kurzu. V obou případech je Kupující okamžitě informován a je mu nabídnuta změna smlouvy o kurzu.

6. Odstoupení od cestovní smlouvy ze strany zákazníka, stornopoplatky

 

6.1. Zákazník má právo kdykoliv před začátkem kurzu odstoupit od Kupní smlouvy. Toto odstoupení musí být písemné.

6.2. Smluvní vztah je zrušen a účast stornována ke dni, kdy je písemné odstoupení (storno) doručeno STELMA spol. s r.o. Pokud zákazník odstoupí od smlouvy, je povinen uhradit STELMA spol. s r.o. následující stornopoplatky, které jsou účtovány za každého jednoho přihlášeného účastníka z celkové ceny kurzu v následující výši:

- při stornování v období do 61. dne před začátkem kurzu: základní storno poplatek ve výši 1.000,- Kč za každou osobu

- při stornování v období od 60. do 31. dne před začátkem kurzu: 20 % celkové ceny kurzu

- při stornování v období od 30. do 15. dne před začátkem kurzu: 50 % celkové ceny kurzu

- při stornování v období od 14. do 5. dne před začátkem kurzu: 80 % celkové ceny kurzu

- při stornování v období 4 dnů a méně před začátkem kurzu: 100 % celkové ceny kurzu

Celkovou cenou se rozumí plná prodejní cena, tedy cena včetně všech objednaných služeb, např. zkoušky. Při určení počtu dnů pro výpočet storno poplatků se do stanoveného počtu dnů započítává i den, kdy došlo ke stornování kurzu. Do počtu dnů se započítává den začátku kurzu.

6.3. Pokud se Kupující nedostaví na kurz, zmešká zahájenínebo jednotlivé výukové hodiny nebo musí být zkurzu vyloučen, má STELMA spol. s r.o. nárok na úhradu plné ceny kurzu. V případě, že Kupující v průběhu kurzu svévolně zruší část kurzu nebo nevyčerpá některou ze zaplacených služeb, nemá nárok na finanční náhradu za nečerpané služby.

6.4.STELMA spol. s r.o. má právo odečíst stornopoplatky od zaplacené zálohy nebo celé ceny kurzu.

6.5. V případě změny jména Kupujícího v Kupní smlouvě na jeho vlastní přání účtuje STELMA spol. s r.o. poplatek:

- v době kratší než 7 dní před začátkem kurzu 500,- Kč v případě, že je kurz ukončen zkouškou u autorizované osoby.

6.6. V případě stornování Kupujícího, který platil speciální cenu (např. skupinová sleva apod.) v době kratší než 30 dní před začátkem kurzu, je Kupující povinen zaplatit za tuto osobu/osoby storno z takové částky kterou by tato osoba uhradila v případě nevyužití speciální nabídky.

6.7. Požaduje-li Kupující překnihování na jiný termín kurzu nebo zkoušky a STELMA spol. s r.o. tak může učinit, je Kupující povinen zaplatit poplatek:

- při změně termínu kurzu v období do 31. dne před začátkem zájezdu ve výši 1000,- Kč za osobu a změnu

- při změně termínu zkoušky v období 30 dnů a méně před začátkem kurzu ve výši 3 000,-. 

 

7. Reklamace, odpovědnost za škody

 

7.1. V případě, že rozsah nebo kvalita poskytnutých služeb je nižší, než byla předem dohodnuta, vzniká Kupujícímu právo na reklamaci. Své nároky z reklamace musí zákazník uplatnit bez zbytečného odkladu dle platných zákonů ČR a EU.

7.2. Reklamaci lze uplatnit i u STELMA spol s r.o.STELMA spol. s r.o. vychází při řešení reklamací mimo jiné z podkladů, které jí k této věci doloží Kupující, dále z platných zákonných norem a těchto Všeobecných smluvních podmínek.

7.3. Při výskytu závad v plnění je Kupující povinen společně působit v tom směru, aby se eventuálním škodám zabránilo nebo aby byly co nejmenší. Kupující je zejména povinen veškeré svoje výhrady neprodleně sdělit v místě vzniku lektorovi, případně dalším pracovníkům STELMA spol. s r.o. tak, aby mohla být včas uskutečněna náprava. Pracovník STELMA spol. s r.o.s Kupujícím sepíše reklamační protokol, který bude obsahovat mimo jiné písemné potvrzení o tom, kdy Kupující reklamaci uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace Kupující požaduje. Dále pověřený pracovník STELMA spol. s r.o.Kupujícímu v zákonem stanovené lhůtě vydá potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace. Kupující je povinen poskytnout součinnost potřebnou k vyřízení reklamace a má právo služby STELMA spol. s r.o. reklamovat nejpozději do 1 měsíce od skončení kurzu, nebo v případě, že se kurz neuskutečnil, ode dne, kdy měl být kurz ukončen podle smlouvy o kurzu. STELMA spol. s r.o. může uznat a následně kompenzovat jako oprávněné jen takové reklamované skutečnosti, u kterých se zavinění ze strany STELMA spol. s r.o. či jejích přímých dodavatelů služeb jednoznačně prokáže. Kupující bere plně na vědomí, že odpovídající výše kompenzace za nemajetkovou újmu zcela závisí na prokázání míry skutečného poškození, které Kupujícímu v důsledku narušení kurzu ze strany STELMA spol. s r.o. objektivně vzniklo.

7.4. Při spolehlivě prokázaném porušení podmínek uvedených v Kupní smlouvě a uznání zavinění ze strany STELMA spol. s r.o., které povede k udělení kompenzace, je odpovídající výše kompenzace v daném případě stanovena na základě odborného posouzení.

7.5. Kupující má nárok na poskytnutí jen takových služeb, které jím byly v Kupní smlouvě závazně objednány a současně zaplaceny. Závaznou je tedy jen služba Kupujícím hrazená. Služby poskytované STELMA spol. s r.o. zdarma, dále též služby, které nejsou klientem uhrazené, nemohou být poskytovány a ani zpětně finančně kompenzovány.

7.6. Dojde-li k okolnostem, jejichž vznik, průběh a následek není závislý na činnosti a postupu STELMA spol. s r.o. (tzv. případy vis major) nebo k okolnostem na straně Kupujícího, na základě kterých Kupující zcela nebo zčásti nevyužije objednané, zaplacené a STELMA spol. s r.o. zabezpečené služby, nevzniká Kupujícímu nárok na úhradu nebo slevu z ceny těchto služeb. STELMA spol. s r.o. neodpovídá za škodu, pokud byla způsobena:

- Kupujícím

- třetí osobou, která není spojena s poskytováním kurzu

- neodvratitelnou událostí, které nemohlo být zabráněno ani při vynaložení veškerého úsilí, které lze požadovat.

Pokud Kupující stanovenou kompenzaci za reklamované skutečnosti přijme, je reklamace považována s konečnou platností za vyřízenou.

7.7. Při porušení povinnosti, ze které odpovídá, nahradí STELMA spol. s r.o.Kupujícímu škodu na majetku.

8.    Kupní cena, platební podmínky a slevy

8.1     Kupující  se zavazuje zaplatit Prodávajícímu sjednanou Kupní cenu, a to buď platbou předem (platební kartou) nebo zálohovou platbou ve výši 50% kurzovného předem (platební kartou) a zbytek v hotovosti v den zahájení kurzu. Úhrada Kupní ceny / zálohy je podmínkou zařazení do kurzu. Podkladové studijní materiály účastníci obdrží na místě.

Kupující si volí způsob placení Kupní ceny při uzavírání Kupní smlouvy. Kupující obdrží daňový doklad s vyúčtováním Kupní ceny. Před odesláním objednávky bude Kupující prostřednictvím portálu Internetového obchodu obeznámen s kompletní specifikací částky Kupní ceny, včetně uvedení zejm. ceny zboží, DPH, ceny včetně DPH, veškerých poplatků či jakýchkoli jiných souvisejících nákladů. Kupující odesláním objednávky prostřednictvím Internetového obchodu stvrzuje, že byl s kompletní specifikací částky Kupní ceny obeznámen.

8.2     V případě, že Kupujícím je placena Kupní cena, resp. záloha na Kupní cenu předem, provádí Kupující platbu platební kartou. Kupní cena, resp. záloha na Kupní cenu a se považují za zaplacené v okamžiku, kdy je příslušná finanční částka připsána na bankovní účet Prodávajícího. Pokud není Kupní cena, resp. záloha na Kupní cenu zaplacena do 14 dnů ode dne, kdy byla uzavřena Kupní smlouva, má Prodávající právo od Kupní smlouvy odstoupit. Při placení Kupní ceny, resp. zálohy na Kupní cenu je Předmět prodeje realizován až poté, kdy jsou Kupní cena, resp. záloha na Kupní cenu a Náklady na odeslání v plné výši zaplaceny Kupujícím. 

8.3     Pokud je zbývají část kurzovného hrazena při zahájení kurzu, je Kupující povinen uhradit Kupní cenu v hotovosti. Nezaplatí-li Kupující plnou Kupní cenu do dne zahájení kurzu, může Prodávající Kupujícího vyloučit z výuky. V tomto případě nelze uplatnit storno.

8.4     Prodávající  může při prodeji Služby nabízet Službu za nižší cenu, než je cena, za kterou je Služba běžně nabízena. Prodávající dále může nabízet za nižší než běžnou cenu též Službu jen určitých parametrů, rozsahu, lektorského zajištění apod. U Služby, na níž je poskytována sleva, je výslovně uvedena cena Služby před slevou a cena Služby po slevě. Prodávající  dodává Službu za nižší cenu jen do vyprodání  skladových zásob této Služby.  V případě, že po uzavření Kupní smlouvy vyjde najevo, že Předmět prodeje není možné dodat za nižší cenu, neboť došlo k vyprodání skladových zásob, je Prodávající oprávněn odmítnout objednávku, případně oznámit tuto skutečnost Kupujícímu s tím, že v případě, že Kupující nemá zájem o dodání Předmětu prodeje za běžnou cenu, mají Kupující i Prodávající právo odstoupit od Kupní smlouvy. 

8.5. Pro případ odstoupení od smlouvy ze strany Kupujícího nese Kupující náklady za navrácení Předmětu prodeje.

8.6. V případě odstoupení od smlouvy ze strany Kupujícího vrátí Prodávající Kupujícímu peněžní prostředky, které Prodávající od Kupujícího na základě smlouvy přijal, snížené případně o adekvátní částku odpovídající opotřebení Zboží.

 

9. Práva a povinnosti zákazníka

 

9.1. K základním právům zákazníka patří:

9.1.1. Právo na řádné poskytnutí smluvně ujednaných a potvrzených služeb. Pokud Kupující bez zavinění STELMA spol. s r.o. služby nevyčerpá, nemá právo na jejich náhradu.

9.1.2. Právo být seznámen s případnými změnami programu kurzu, rozsahu služeb a ceny.

9.1.3. Právo na dodatečné informace, pokud nebyly uvedeny v katalogu.

9.1.4. Právo zrušit svoji účast kdykoliv před zahájením čerpání služeb odstoupením od smlouvy za podmínek dle článku 6 – 6.7 (stornopoplatky).

9.1.5. Právo písemně oznámit STELMA spol. s r.o., že se místo něho kurzu zúčastní jiná osoba v oznámení uvedená. Dnem doručení oznámení se osoba v něm uvedená stává Kupujícím. Oznámení musí obsahovat prohlášení nového Kupujícího, že souhlasí s uzavřenou smlouvou o zájezdu a splňuje všechny podmínky k účasti na kurzu. Toto oznámení musí být doručeno STELMA spol. s r.o. v termínu nejpozději 7 dní před odjezdem zájezdu, v kratším termínu bude postupováno podle bodu 6.5 těchto podmínek.

9.1.6. Právo na reklamaci vad v souladu s článkem 7. Reklamace, odpovědnost za škody.

9.2. K základním povinnostem Kupujícího patří:

9.2.1. Zaplatit cenu kurzu. Neuhradí-li zákazník celou cenu zájezdu ve stanoveném termínu, má STELMA spol. s r.o. právo jeho kupní smlouvu o zrušit a účtovat odpovídající storno poplatek viz článek 7 těchto všeobecných podmínek.

9.2.2. Respektovat vstupní požadavky do kurzů. Pokud bude nerespektování vstupních požadavků do kurzů příčinou nedokončení kurzu, nemá Kupující nárok uplatnit reklamaci kurzu ani nárok na vrácení finančních prostředků.

9.2.3. Bez zbytečného odkladu sdělovat STELMA spol. s r.o. své stanovisko k případným změnám v podmínkách a obsahu sjednaných služeb.

9.2.4. Dostavit se ve stanoveném čase na místo konání kurzu a zkoušky.

9.2.5. Řídit se pokyny lektora.

9.2.6. Zdržet se jednání, které by mohlo ohrozit, poškodit nebo omezovat ostatní účastníky kurzu.

 

10. Povinnosti a práva STELMA spol. s r.o.

 

10.1. STELMA spol. s r.o. je povinna pravdivě informovat Kupujícího o všech zásadních skutečnostech týkajících se sjednaných služeb dle uzavřené kupní smlouvy na základě informací, které má STELMA spol. s r.o. k dispozici.

10.2. STELMA spol. s r.o. má právo neposkytnout Kupujícímu služby nad rámec sjednaných, potvrzených a uhrazených služeb ve smlouvě o zájezdu.

11.  Ochrana a zpracování osobních údajů

11.1     Prodávající  zpracovává osobní údaje o Kupujícím výlučně  pro účely plnění práv a povinností dle Kupní smlouvy. K jinému zpracovávání osobních údajů o Kupujícím je Prodávající oprávněn pouze se souhlasem Kupujícího. Osobním údajem se rozumí jakákoliv informace týkající se určeného nebo určitelného subjektu údajů. Subjekt údajů se považuje za určený nebo určitelný, jestliže lze subjekt údajů přímo či nepřímo identifikovat zejména na základě čísla, kódu nebo jednoho či více prvků specifických pro jeho fyzickou, fyziologickou, psychickou, ekonomickou, kulturní nebo sociální identitu.

11.2     Odesláním objednávky vyslovuje Kupující souhlas se zpracováním osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění, v automatizovaně vedené databázi Prodávajícího Prodávajícím jakožto správcem, případně zpracovatelem, se kterým Prodávající uzavře smlouvu, a to pro vzájemnou komunikaci včetně komunikace elektronickými prostředky týkající se smluvního vztahu Kupujícího a Prodávajícího a pro obchodní a marketingové účely Prodávajícího, jakož i pro obchodní a marketingové účely jeho obchodních a marketingových partnerů. Tento souhlas se zpracováním osobních údajů uděluje Kupující dobrovolně na dobu neurčitou a může jej kdykoliv bezplatně na adrese Prodávajícího odvolat. Jiným subjektům kromě Prodávajícího a jeho obchodních a marketingových partnerů nebudou osobní údaje Kupujícího zpřístupněny. Kupující má veškerá práva zaručená zákonem o ochraně osobních údajů, zejména ustanoveními § 11, § 12 a § 21, tedy právo na přístup k osobním údajům, právo na opravu osobních údajů, jakož i další práva tam uvedená. Dále má Kupující právo, jestliže zjistí nebo se bude domnívat, že správce nebo zpracovatel provádí zpracování jeho osobních údajů v rozporu s ochranou soukromého a osobního života nebo v rozporu se zákonem, zejména budou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, požádat správce nebo zpracovatele o vysvětlení a požadovat, aby správce nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav. Zejména se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů. Bude-li tato žádost shledána oprávněnou, správce nebo zpracovatel odstraní neprodleně závadný stav. Nevyhoví-li správce nebo zpracovatel této žádosti, má Kupující právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů. Na tento Úřad se může Kupující se svým podnětem obrátit i přímo.

 

12. Přechodná a závěrečná ustanovení

12.1. Tyto Všeobecné smluvní podmínky vstoupily v platnost dne 1. 12. 2014. Eventuální neplatnost jednotlivých ustanovení nemá vliv na celkovou platnost podmínek a smlouvy o zájezdu.

12.2. Katalogy kurzů jsou vydávány ve velkém předstihu, STELMA spol. s r.o. si proto vyhrazuje právo oznámit před uzavřením Kupní smlouvy změny údajů uvedených v katalogu kurzů. V takovémto případě, kdy se údaje v Kupní smlouvě a v katalogu odlišují, jsou závazné údaje uvedené ve smlouvě o zájezdu.

12.3. Změny a tiskové chyby jsou vyhrazeny.